06 February 2023 04:43
Nawigacja
· Strona główna / Home Page
· Kalendarium / Timeline
· Dane techniczne / Specification
· Historia / History
· Artykuły / Articles
· Grupa Poszukiwawcza ORZEŁ / Association of the "ORZEL" submarine search group
· Forum
· Katalog linków / Links
· Galeria / Photogallery
· Kontakt / Contact
· Szukaj / Search
Najnowsze artykuły
· Krążowniki pomocni...
· U-Booty nietypowo ut...
· O potrzebie posiadan...
· Antoni's Story (Tol...
· ORP "Orzeł" a pola ...
Ostatnio Widziani
· zawila 6 tygodni
· Iron Duke 8 tygodni
· dar791413 tygodni
· ted14 tygodni
· Xaro50 tygodni
· Marcin54 tygodni
· beretnikov55 tygodni
· tomekjan57 tygodni
· sztopka57 tygodni
· Krecia58 tygodni
Losowa Fotka
Czat
Musisz się zalogować, aby opublikować wiadomość.

30-12-2021 20:52
Witam!!!

30-12-2021 18:14
Witam wszystkich ponownie Wink

22-12-2021 13:05
Bravo!!!! Warto było czekać.

22-12-2021 11:23
Witam Was ponownie!!!

16-07-2018 13:24
https://tech.wp.pl
/chca-przebadac-60
0-km-kw-dna-morza-
szukaja-wraku-pols
kiego-okretu-62739
99885588097a

Stowarzyszenie - Statut

S T A T U T

STOWARZYSZENIA GRUPA POSZUKIWAWCZA ORP "ORZEŁ"


WSTĘP

ORP "ORZEŁ" - okręt podwodny Polskiej Marynarki Wojennej, zbudowany w 1938 roku w Holandii ze składek społeczeństwa polskiego, wsławiony ucieczką z Tallina i przejściem w czasie działań wojennych z Morza Bałtyckiego do Wielkiej Brytanii, to najpiękniejsza karta w historii polskich podwodniaków.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Grupa Poszukiwawcza ORP "ORZEŁ", zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Gdynia.

§ 3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5.

Stowarzyszenia działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich statutowych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 7.

Stowarzyszenie opiera swoja działalność na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 8.

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci z napisem: Stowarzyszenie Grupa Poszukiwawcza ORP ORZEŁ, oraz posiadać odznakę organizacyjna zatwierdzoną przez Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH

§ 9.

Celem Stowarzyszenia jest:
 1. zbieranie informacji o dziejach okrętu podwodnego ORZEŁ, który zaginął w 1940 roku,
 2. popularyzacja wiedzy o okręcie podwodnym ORZEŁ,
 3. wspieranie wszelkich inicjatyw sprzyjających ujawnieniu prawdy historycznej o dziejach tego okrętu,
 4. dążenie do odnalezienia okrętu podwodnego ORZEŁ,
 5. krzewienie wiedzy o dziejach Polskiej Marynarki Wojennej,
 6. zjednoczenie wszystkich osób zainteresowanych losem polskiego okrętu podwodnego ORZEŁ, oraz dziejami Polskiej Marynarki Wojennej.

§ 10.

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
 1. współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, partiami i stowarzyszeniami, placówkami naukowymi w zakresie wynikającym z celów Stowarzyszenia,
 2. współdziałanie z Polską Marynarką Wojenną,
 3. współpracę z archiwami krajowymi i zagranicznymi,
 4. przygotowanie i zrealizowanie ekspedycji poszukiwawczej okrętu podwodnego ORZEŁ,
 5. prowadzenie działalności propagandowej o dziejach okrętu podwodnego ORZEŁ i celach Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 12.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
 1. swoja postawą i działaniami przyczynić się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 2. dbać o jego dobre imię,
 3. zabiegać o zainteresowanie społeczne losem polskiego okrętu podwodnego ORZEŁ,
 4. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 5. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepis prawa oraz postanowień statutu,
 6. regularnie opłacać składki.

§ 13.

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która:
 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych,
 2. złożyła pisemną deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów i podejmowania działań dla ich realizacji,
 3. posiada poparcie jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia,
 4. zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia, na dowód czego otrzymuje imienną legitymację i kartę klubowa, bez prawa użyczania jej osobom trzecim.

§ 14.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia a może być także osoba małoletnia za zgodą opiekunów ustawowych, przy czym małoletni poniżej lat 16 nie mają prawa udziału w głosowaniach na walnych zebraniach członków oraz nie korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 15.

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem.

§ 16.

Członkiem honorowym może być każda osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.

§ 17.

Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
 1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
 2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
 3. posiadać legitymacje i nosić odznakę Stowarzyszenia,
 4. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
 5. korzystać nieodpłatnie z lokali, urządzeń technicznych, archiwaliów, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
 6. korzystać z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 18.

Członek wspierający i honorowy ma wszelkie prawa przewidziane w § 17, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 19.

Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania i kraj pochodzenia, mogą być członkami zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

§ 20.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
 1. rezygnację pisemną złożona na ręce Zarządu,
 2. wykluczenie poprzez Zarząd:
  a. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwała Stowarzyszenia,
  b. za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
  c. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez pół roku,
  d. na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit. a i b,
  e. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
 3. śmierci członka.

§ 21.

Od uchwały Zarządu w podmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie się do walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA I WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 22.

Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 23.

Pierwsza kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat, a kolejne kadencje 2 lata.

§ 24.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

Walne Zgromadzenie

§ 25.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1 członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej polowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  a. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
  b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  c. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  d. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  e. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  f. uchwalanie zmian statutu,
  g. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
  h. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  j. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

Zarząd

§ 26

 1. Zarząd jest organem zarządzającym Stowarzyszeniem.
 2. Zarząd składa się z 6 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 3. Zarząd składa się z Honorowego Prezesa Założyciela, którym jest twórca idei odnalezienia okrętu podwodnego ORP ORZEŁ - Pan Marek Nowak, oraz Prezesa dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika zarządu.
 4. Funkcja Honorowego Prezesa założyciela jest dożywotnia.
 5. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 2-letnia kadencje, oprócz sytuacji opisanej w § 25.
 6. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 7. Do kompetencji Zarządu należy:
  a. przyjmowanie nowych członków,. wykluczanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,
  b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  c. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, w tym zarządzanie jego majątkiem,
  d. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  e. ustalanie sposobu pobierania i wysokości składek członkowskich,
  f. powoływanie zespołu przygotowania ekspedycji poszukiwania okrętu podwodnego ORZEŁ,
  g. powoływanie członków zespołu ekspedycji poszukiwania okrętu podwodnego ORZEŁ,
  h. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, zespołów badawczych i innych form organizacyjnych przydatnych działalności Stowarzyszenia,
  i. wykonywania czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Organizacji,
  j. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zgromadzeniu Członków

Komisja Rewizyjna

§ 27.

 1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
  b. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
  c. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
  d. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 28.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 27 i 28 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmianie. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 39.

Członkowie władz Stowarzyszenia działają społecznie.

§ 30.

Członkowie Stowarzyszenia powołani do bezpośredniego uczestnictwa w ekspedycji poszukiwawczej okrętu podwodnego ORZEŁ traktowani są jak eksperci zatrudnieni do realizacji zadań statutowych.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZ STOWARZYSZENIA

§ 31.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
  a. nieruchomości,
  b. ruchomości,
  c. fundusze.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej.
 3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 32.

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach zwykłych ma prawo każdy członek Zarządu lub osoba upoważniona przez Zarząd.
 2. Dla ważnych pism i dokumentów nie rodzących skutków finansowych wymagany jest podpis Prezesa lub Vice prezesa względnie osoby upoważnionej przez Prezesa.
 3. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest zgodne pisemne współdziałanie Prezesa oraz Skarbnika lub dwóch upoważnionych przez Zarząd przedstawicieli Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33.

 1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia, może być dokonana wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
Zaloguj
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Zapomniałeś/aś hasła?
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 976
· Najnowszy użytkownik: testik
Ankieta
Moje poszukiwania ORP ORZEŁ

Szukam, czytam, przeglądam i przekazuję dalej
Szukam, czytam, przeglądam i przekazuję dalej
40% [32 głosów]

Szukam, czytam i przeglądam
Szukam, czytam i przeglądam
39% [31 głosów]

Tylko czytam to co inni napiszą
Tylko czytam to co inni napiszą
13% [10 głosów]

Czekam jak ktoś inny znajdzie okręt
Czekam jak ktoś inny znajdzie okręt
9% [7 głosów]

Ogółem głosów: 80
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 13/09/2008 14:47

Archiwum ankiet
Webmaster
Twórca i opiekun

Marcin Burza Burzyński
4,810,477 unikalnych wizyt